Thông báo tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)
Ngày đăng 03/01/2020 | 14:03  | View count: 862

(Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)