Van Ban Phap Quy

STT Legislation code Subject Issuing date Published time Status File attach
1 4002/UBND-HCQT Đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh 16/08/2022 16/08/2022 Active
2 777/VPUBND-HCQT Đề nghị phối hợp cho ý kiến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 08/07/2022 08/07/2022 Active
3 647/VPUBND-HCQT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 15/06/2022 15/06/2022 Active
4 436/KH-VPUBND Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 28/04/2022 28/04/2022 Active
5 316/VPUBND-HCQT Báo cáo kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 30/03/2022 30/03/2022 Active
6 116/VPUBND-HCQT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tháng 2 năm 2022 17/02/2022 17/02/2022 Active
7 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. 26/05/2020 26/05/2020 Active
8 429/KH-VPUBND Kế hoạch khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh 20/05/2020 20/05/2020 Active
9 21/QĐ-VPUBND Thành lập Tổ kiểm kê tài sản Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 22/04/2020 22/04/2020 Active
10 20/QĐ-VPUBND Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 20/04/2020 20/04/2020 Active
11 86/QĐ-VPUBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 28/05/2019 28/05/2019 Active
12 49/QĐ-VPUBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 19/04/2018 19/04/2018 Active
13 22/QĐ-VPUBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và định mức chế độ nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh 23/03/2018 23/03/2018 Active
14 15/QĐ-VPUBND Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh 07/02/2018 07/02/2018 Active