Văn bản điều hành

Legislation code 138/TB-VPUBND
Issuing date 21/02/2020
Published time 21/02/2020
Signer Hoàng Văn Huấn
Subject Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Tuần 08
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation