Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
cms-publish-date 15/06/2021 | 04:22  | cms-view-count: 21289

Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 615/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân