Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Publish date 17/11/2023 | 08:38  | View count: 1819

Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 72.165 hồ sơ (tăng 4.519 hồ sơ so với năm 2022), trong đó: 57.549 hồ sơ trực tuyến (chiếm 79,75%, tăng 2,18% so với năm 2022), hồ sơ nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích và Bưu chính khác: 2.075 hồ sơ (chiếm 2,88 %); tồn kỳ trước chuyển qua 2.670 hồ sơ.

Đã giải quyết và trả kết quả 68.203 hồ sơ, trong đó: Trả qua dịch vụ Bưu chính công ích 12.455 kết quả (chiếm 18,26%), trước hạn: 25.196 hồ sơ (chiếm 36,94%), đúng hạn 42.724 hồ sơ (chiếm 62,64%), quá hạn: 283 hồ sơ (chiếm 0,41%).

Biểu đồ số lượng tiếp nhận hồ sơ hằng năm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trong năm 2023, Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cho 13.101 lượt tổ chức, cá nhân, trong đó: 5.702 lượt hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm, 3.332 lượt gọi đi và 4.067 lượt trả lời cuộc gọi đến.

Thực hiện công khai kịp thời 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng nhiều hình thức (trên kios tra cứu thông tin, trên trang dịch vụ công trực tuyến và bảng thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công). Từ tháng 7/2022 đã thực hiện niêm yết TTHC bằng mã QR để phục vụ tốt hơn cho việc tra cứu của người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã triển khai Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ phận một cửa, việc đánh giá được thực hiện bằng máy tính bảng. Thông tin đánh giá được thường xuyên cập nhật tự động,công khai số liệu đánh giá đối với toàn đơn vị và từng chuyên viên trên màn hình tivi tại Trung tâm.

Năm 2023, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 9.315 lượt đánh giá, trong đó hài lòng 9.273 lượt (chiếm 99,55%), bình thường 42 lượt (chiếm 0,45%), tỷ lệ không hài lòng 0 lượt (0%).