CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Thành lập Ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028
Publish date 24/08/2023 | 07:46

Ban Châp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số  18/QĐ-CĐCS ngày 22/8/2023 về việc thành lập Ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ định thành viên Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Đồng chí Ngô Thị Bình, UVBCHCĐ, Trưởng ban nữ công.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, thành viên.

3. Đồng chí Phạm Thị Phượng, thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nữ công quần chúng thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.