Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đồng ý chủ trương về việc xây dưng Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 19/09/2022 | 14:14  | View count: 31392

Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4002/UBND-HCQT về việc đồng ý chủ trương về việc xây dưng Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Công văn đính kèm