CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024
Ngày đăng 16/04/2024 | 10:23

Ngày 15/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024, với nội dung như sau:

   1.1.  Tên gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024.

  1.2 Tên dự toán: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024.

  1.3. Giá gói thầu: 2.199.303.000 đồng (Hai tỷ một trăm chín mươi chín triệu ba trăm lẻ ba ngàn đồng).

  1.4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

  1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

  1.6 Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  1.7 Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

  1.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2024.

  1.9 Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

  1.10 Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Huyền My Đắk Nông.

  1.11 Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là:

  - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/không đạt.

  - Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt.

  - Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.

 

Quyết định kèm theo