Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Ba, ngày 14/11/2017
14:00

Họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 15/11/2017
08:00

Họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 16/11/2017
08:00

Kiểm tra tiến độ dự án khu công nghiệp Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Thực địa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng CN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông