Tuần thứ 28, từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 09/07/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

13:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Thứ Ba, ngày 10/07/2018
07:30

Tham quan Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Từ ngày 10 - 12/7
Thứ Năm, ngày 12/07/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018
07:30

Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

15:00

Làm việc với Đoàn Liên ngành do Bộ Nội vụ chủ trì về việc đề nghị công nhận xã An toàn khu (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, xã Nam Nung, huyện Krông Nô)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Ghi chú :

Từ ngày 17/6 đến 20/7/2018: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tham gia khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại thành phố Hà Nội.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông