Tuần thứ 11, từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 12/03/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Làm việc với Kiểm toán nhà nước về Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 16/03/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ 11/3/2018 đến 18/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác nước ngoài.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông