Tuần thứ 28, từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 09/07/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

13:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Thứ Năm, ngày 12/07/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Ghi chú :

Từ ngày 17/6 đến 20/7/2018: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tham gia khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại thành phố Hà Nội.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông