Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Tư, ngày 15/11/2017
14:00

Làm việc với VP điều phối NTM Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Năm, ngày 16/11/2017
08:00

Làm việc với Công ty Na Food

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017
07:30

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phối hợp thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông