Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 08/01/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

Thứ Ba, ngày 09/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII Hội nghị quát triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội nghị Ban CH Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 10/01/2018
08:00

Họp kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 đối với ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở TNMT

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

08:00

Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Inno Genetics

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 05 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Năm, ngày 11/01/2018
08:00

Hội nghị giao ban báo chí và họp báo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

13:00

Kiểm tra thực địa khu vực dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thực địa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông