Tuần thứ 11, từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 12/03/2018
14:00

Họp Ban chỉ đạo phong trào Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Ba, ngày 13/03/2018
08:00

Họp Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Họp Hội đồng xét tặng giải thưởng báo chí tỉnh năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Tư, ngày 14/03/2018
08:00

Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở VHTT&DL

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 16/03/2018
08:00

Tham gia Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng  đồng Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông