Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Tư, ngày 20/09/2017
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông