Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 08/01/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

14:00

Hội nghị để nghe ngành Tài chính báo cáo công tác tài chính - ngân sách công tác khóa sổ và quyết toán năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tài chính

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

Thứ Ba, ngày 09/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII Hội nghị quát triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội nghị Ban CH Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 10/01/2018
08:00

Lễ công bố và khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự

Theo dõi: Đ/c Lộc TT Hành chính công, Cổng TTĐT

08:00

Đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Đồng chủ trì: đ/c Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đ/c K’Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quý I năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng Họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông