Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/09/2017
14:00

Làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển

Thứ Ba, ngày 19/09/2017
07:30

Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NC

Thứ Tư, ngày 20/09/2017
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 21/09/2017
13:30

Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 22/09/2017
08:00

Làm việc với huyện Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng TH, NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông