Tuần thứ 28, từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 09/07/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

13:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Thứ Ba, ngày 10/07/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng các Ban Chỉ đạo: Phòng chống tội pham và tệ nạn xã hội Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng NC

14:00

Hội nghị tổng kết 15 năm công tác kết nghĩa với bon, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng VX

Thứ Tư, ngày 11/07/2018
08:00

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng các Ban Chỉ đạo: Nhân quyền Bảo vệ bí mật nhà nước

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Năm, ngày 12/07/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

07:30

Dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

2 ngày (12-13/7)
Ghi chú :

Từ ngày 17/6 đến 20/7/2018: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tham gia khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại thành phố Hà Nội.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông