Tuần thứ 11, từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Năm, ngày 15/03/2018
13:30

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Gia Lai

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông