Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Ba, ngày 14/11/2017
08:00

Dự buổi làm việc do Thường trực Tỉnh ủy triệu tập

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017
07:30

Dự Ngày hội Đại đoàn kết (điểm năm 2017)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND xã Đắk Wer, Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông