Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 19/09/2017
07:30

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Mil

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 20/09/2017
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 21/09/2017
08:00

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 22/09/2017
07:30

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Thị xã Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông