Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 08/01/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

Thứ Ba, ngày 09/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII Hội nghị quát triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội nghị Ban CH Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc

Cả ngày
14:00

Nghe Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thành lập tổ xác minh tố cáo tại tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Giang, Cục Trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Tư, ngày 10/01/2018
08:00

Lễ công bố và khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự

Theo dõi: Đ/c Lộc TT Hành chính công, Cổng TTĐT

14:00

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Năm, ngày 11/01/2018
08:00

Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018
07:30

Dự họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII tại huyện Đắk Song

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện ủy Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông