Tuần thứ 11, từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018

Thứ Hai, ngày 12/03/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Làm việc với Kiểm toán nhà nước về Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Họp Ban chỉ đạo phong trào Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Ba, ngày 13/03/2018
08:00

Họp Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Họp Hội đồng xét tặng giải thưởng báo chí tỉnh năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Tư, ngày 14/03/2018
08:00

Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở VHTT&DL

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 15/03/2018
13:30

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Gia Lai

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 16/03/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Tham gia Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng  đồng Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Cả ngày
Ghi chú :

Từ 11/3/2018 đến 18/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác nước ngoài.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông