Tuần thứ 25, từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/06/2018
14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 19/06/2018
08:00

Họp thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 6

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc VP

Thứ Tư, ngày 20/06/2018
07:30

Họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

13:30

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP các phòng, đơn vị thuộc VP

16:00

Tham dự Buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 21/06/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018
07:30

Hội  nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông