Tuần thứ 39, từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 26/09/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 27/09/2017
07:30

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 28/09/2017
07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông