Tuần thứ 51, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 17/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Năm, ngày 20/12/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Dano Center, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

14:00

Cùng Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đi giám sát tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ về công tác bảo vệ môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông