Tuần thứ 12, từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/03/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Ba, ngày 19/03/2019
14:00

Họp Hội đồng xét duyệt dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Năm, ngày 21/03/2019
06:30

Dự Buổi Cà phê Doanh nhân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: DaNo Center

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông