Tuần thứ 12, từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/03/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Đi khảo sát cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Ba, ngày 19/03/2019
08:00

Đi khảo sát cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Tư, ngày 20/03/2019
08:00

Họp bàn phương án hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở cho người nghèo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Năm, ngày 21/03/2019
06:30

Dự Buổi Cà phê Doanh nhân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: DaNo Center

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019
08:00

Dự sự kiện Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao 2019 sơ kết 5 năm triển khai chiến lược quốc gia phòng chống lao và phát động Chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao đến năm 2030

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông