Tuần thứ 42, từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 15/10/2018
09:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 16/10/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

1 ngày
16:40

Làm việc với Công ty Cổ phần Sam nông nghiệp công nghệ cao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Tư, ngày 17/10/2018
14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 18/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

16:00

Thăm, chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 -10

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông