Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 20/03/2018
08:00

Làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự

Theo dõi:

08:00

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Ban TCD tỉnh

Thứ Năm, ngày 22/03/2018
08:00

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 23/03/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông