Tuần thứ 33, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/08/2018
08:00

Đi công tác tại thành phố Hà Nội, làm việc với các nội dung:

- Làm việc với Tập đoàn FLC

- Dự thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019-2021

- Làm việc với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Từ ngày 12/8-17/8/2018

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông