Tuần thứ 39, từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 25/09/2017
08:00

Họp giải phóng mặt bằng đường tuần tra biên giới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Ba, ngày 26/09/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 27/09/2017
07:30

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Hội nghị toàn quốc tổng kết 6 năm thực hiện về xã trọng điểm, phức tạp về an nhinh trật tự (2010-2016)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 28/09/2017
07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông