Tuần thứ 12, từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/03/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Ba, ngày 19/03/2019
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Năm, ngày 21/03/2019
06:30

Dự Buổi Cà phê Doanh nhân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: DaNo Center

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019
07:00

Dự Lễ Khai mạc ngày Chạy Olympic 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông