Tuần thứ 33, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/08/2018
08:00

Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Từ ngày 12/8-15/8/2018
Thứ Năm, ngày 16/08/2018
14:00

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018
09:00

Họp tháo gỡ các vướng mắc đối với dự án Chính quyền điện tử

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Cổng TTĐT tỉnh


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông