Site Map

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 01/11/2018 | 08:39  | cms-view-count: 3625

Ngày 30/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 1104/KH-VPUBND.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Các cá nhân, tập thể đều phải coi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần phát huy vai trò, trách nhiệm và huy động sức mạnh của từng cá nhân, tập thể. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng kịp thời chỉ đạo hướng khắc phục các thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

          Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thực hiện các văn bản chỉ đạo

- Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, trọng tâm là Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Công tác tham mưu, tuyên truyền

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, quy định về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cử công chức, viên chức và người lao động tham gia các khóa tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có kế hoạch, nhiệm vụ. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn vào những sinh hoạt định kỳ, các cuộc họp, Hội nghị, giao ban… xem đây là nhiệm vụ quan trọng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Hàng năm tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" (ngày 04/10).

- Đăng tải thông tin, xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện và phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng; kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, tích cực; lên án những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ

- Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được phổ biến, tập huấn và biết cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; biết ứng phó những trường hợp đột xuất khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Mỗi thành viên trong Văn phòng đều được phân công nhiệm vụ và có thể huy động lực lượng nhất định khi xảy ra sự cố cháy, nổ; bảo đảm nguyên tắc mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

4. Hình thức thực hiện

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; thường xuyên, định kỳ, đột xuất kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, phòng ngừa tai nạn, sự cố và có biện pháp khắc phục kịp thời, bảo đảm, duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định để chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống tai nạn, sự cố cháy, nổ.

5. Tổ chức thực hiện

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm đúng theo quy định.

TB