Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 12/NQ-HĐND

Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 11/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 10/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 09/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ba lạo rừng tỉnh Đắk Nông

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 05/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
7 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
8 04/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-Cpngayf 18/7/2016 của Chính phủ.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
9 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông.   26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
10 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
11 08/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018

21/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 56/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 31/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn
14 38/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 41/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 43/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 44/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh