Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
2 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
3 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
4 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 UBND cấp huyện Dân tộc
5 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Ban Dân tộc Tôn giáo
6 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
8 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
9 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
10 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn lao động
12 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
15 Cấp Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
16 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
17 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
18 Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
19 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
20 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.585.746