Cơ cấu tổ chưc

I. Lãnh đạo Văn phòng
1. Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng 1015.jpg

- Sinh ngày: 20/8/1958

- Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh, Cử nhân hành chính học.

- Trình độ chính trị: Cao cấp​

- ĐTDĐ: 0913.436.487

- Mail: locnx.ubnd@daknong.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: ​Là người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo quy đinh của pháp luật. Là chủ tài khoản của Văn phòng.
+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:
- Công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng - kỷ luật của Văn phòng.
- Công tác kế hoạch - tài chính; lĩnh vực xúc tiến đầu tư; doanh nghiệp.
- Giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; nghĩa vụ của Văn phòng UBND tỉnh đối vói Văn phòng các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã.
- Tổng họp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành tương ứng, Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy.
- Theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng: Kinh tế - Tài chính, Kế hoạch Tổng hợp (lĩnh vực kế hoạch), Hành chính - Tổ chức (lĩnh vực tổ chức, nhân sự).
2. Các Phó Chánh Văn phòng
2.1. Đồng chí Trần Văn Thương

Trần Văn Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh2015.jpg

- Sinh ngày : 25/11/1977

- Quê quán: Bình Sơn, Quãng Ngãi

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh​

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học. Thạc sỹ kinh tế phát triển.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐTDĐ: 0914.225.888​

- Mail: thuongtv.ubnd@daknong.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:- Công tác tổng hợp, báo cáo và chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Công nghiệp Xây dựng, quản lý doanh nghiệp, Công nghệ thông tin; chính quyền điện tử; Thương mại, Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Điện lực.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin của Văn phòng.
- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.
- Tham gia, theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (lĩnh vực công nghệ thông tin); UBND các huyện: Krông Nô, Đắk R'lấp, Đak Mil.
- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc khối Công nghiệp Xây dựng.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng: Công nghiệp Xây dựng, Cổng thông tin điện tử, Kế hoạch - Tổng hợp (lĩnh vực tổng hợp).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.
2.2. Đồng chí Trần Văn Diêu

Đồng chí Trần Văn Diêu PHó Chánh Văn phòng.jpg

- Sinh ngày: 24/7/1977

- Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- ĐTDĐ: 0914.144.445

- Mail: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn​

Nhiệm vụ được phân công: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác Nội chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giải phóng mặt bằng.

- Tổng họp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, các Hội, các cơ quan tư pháp.
- Tham gia, theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (lĩnh vực Nội chính); UBND các huyện: Cư Jút, Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.
- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Phụ trách công tác kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk Tiên.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội chính, Tiếp công dân.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

2.3.Đồng chí: Phạm Ngọc Tuyển

11Phạm Ngọc Tuyển.jpg

Năm sinh: 06/11/1977
Quê quán: Đông Động - Đông Hưng - Thái Bình
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, kiêm Thư ký Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0974.128.989.
Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn​​​

II. Danh sách cán bộ, công chức các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh
1. Phòng Tổng hợp
 

11Nguyễn Trung Trực copy.jpg

Đồng chí: Nguyễn Trung Trực
Năm sinh: 13/7/1980
Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Chức vụ: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0986.218.979
Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn​

 11Trần Như Hùng.jpg

Đồng chí: Trần Như Hùng
Năm sinh: 08/11/1982
Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0943.470.707
Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn
11Nguyễn Phúc Châu.png Đồng chí: Nguyễn Phúc Châu
Năm sinh: 06/9/1985
Quê quán: Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sỹ Cầu đường
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0985. 998.611
Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn

2. Phòng Kinh tế - Kế hoạch 

 1Lê Tuấn Đốc 2015.png

Đồng chí: Lê Tuấn Đốc
Năm sinh: 04/4/1982
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0977.705.257
Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn

11Bùi Thị Tuyết copy.jpg

Đồng chí: Bùi Thị Tuyết
Năm sinh: 23/7/1984
Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ (tiếng anh);Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0904.443.618
Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn

 HồNG VÂN 1.jpg
 

Đồng chí: Trần Thị Hồng Vân
Năm sinh: 20/12/1982
Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế,Cử nhân ngoại ngữ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0909.653.402
Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn
vinh.jpg Đồng chí: Vũ Văn Vinh
Năm sinh: 20/7/1980
Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0985.840.055
Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

11Nguyễn Minh Hoàng.png

Đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng
Năm sinh: 07/11/1989
Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.297.432
Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Uyên
Năm sinh: 1991
Quê quán: Tam Kỳ- Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0888.6789.79; 0983.7888.11
Mail: uyenntt.ubnd@daknong.gov.vn

3.  Phòng Công nghiệp – Xây dựng

 
11Thạch Cảnh tịnh.png Đồng chí: Thạch Cảnh Tịnh
Năm sinh: 08/11/1975
Quê quán: Phổ Nhơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0918.841.585
Mail: tinhtc.ubnd@daknong.gov.vn​

 11Nguyễn Xuân Hoàn.png

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàn
Năm sinh: 29/10/1976
Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0947.25.6879
Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn
  Đồng chí: Đào Huy Trung
Năm sinh:
Quê quán:
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:
Mail: trungdh.ubnd@daknong.gov.vn
 
cong.jpg

 
Đồng chí: Mạc Như Công
Năm sinh: 16/10/1983
Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0915.518.779
Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 11Hoàng Văn Huấn.jpg

Đồng chí: Hoàng Văn Huấn
Năm sinh: 19/5/1969
Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0914.235.567
Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 11Nguyễn Trọng thường.jpg

Đồng chí: Nguyễn Trọng Thường
Năm sinh: 03/8/1982
Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0906.494.878
Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

11Trần Thị Hà.jpg

Đồng chí: Trần Thị Hà
Năm sinh: 10/10/1979
Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0935.050.509
Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn

  Đồng chí: Lê Văn Thiếu
Năm sinh:
Quê quán:
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại:
Mail: thieulv.ubnd@daknong.gov.vn
 

Đồng chí: Lê Văn Thanh

Năm sinh: 21/9/1983

Quê quán: Quỳnh Khê - Quỳnh Phụ -Thái Bình

Chức vụ: Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại: 0972.954.989

Mail: vanthanhkinhte05@gmail.com

5. Phòng Khoa giáo- Văn xã

 ​thong 2.jpg

Đồng chí: Phan Sỹ Thống
Năm sinh: 23/08/1981
Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cư nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Điện thoại: 0979 623 527
 

 11Nguyễn Hà Hiệp.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hà Hiệp
Năm sinh: 27/5/1979
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0905.102.211
Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Đoàn sỹ tiến.jpg

Đồng chí: Đoàn Sỹ Tiến
Năm sinh: 07/8/1964
Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: CN Khoa học Lịch sử
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0914.142.564
Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Hồng Quý.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Quý
Năm sinh: 01/8/1981
Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0919.371.015
Mail: quynth.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Em Hà.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh: 20/6/1986
Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sử
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0916.676.061
Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Tuyết Vân.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Vân
Năm sinh: 29/12/1984
Quê quán: Vạn Ninh - Gia Lương - Bắc Ninh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0947.303.338
Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn
 6. Phòng Nội chính
 

 11Trần Thanh Tài copy.jpg

Đồng chí: Trần Thanh Tài
Năm sinh: 28/7/1977
Quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: CN Luật, CN Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0905.191.535
Mail: taitt.ubnd@daknong.gov.vn​

 loan 2.jpg

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Loan
Năm sinh: 22/4/1981
Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế Nông lâm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0905.718.990
Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn

 1Hữu Phương.png

Đồng chí: Lê Hữu Phương
Năm sinh: 06/01/1985
Quê quán: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.643.643
Mail: phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn

 trưong 1.jpg

Đồng chí: Nguyễn Nguyên Trường
Năm sinh: 1987
Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0918.377.003
Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn
11Nguyễn Thành Trung copy.jpg Đồng chí: Nguyễn Thành Trung
Năm sinh: 30/6/1986
Quê quán: Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0986.744.447
Mail: trungnt.ubnd@daknong.gov.vn
7. Ban Tiếp công dân
  

 luongsonBa.jpg

Đồng chí: Lương Sơn Bá
Sinh ngày : 1/3/1963
Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam
Chức vụ: Phó Ban
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Ngành Tài chính – Ngân hàng
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

 hienvanthuubndtinh.jpg

Đồng chí: Hoàng Thị Hiền
Năm sinh: 15/02/1975
Quê quán: Tân Lộc,Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổng hợp thuộc Ban tiếp công dân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0121.460.6556
Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 11Lưu Văn Kính copy.jpg

Đồng chí: Lưu Văn Kính
Năm sinh: 25/4/1980
Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0978.838.357
Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 8. Phòng Hành chính – Quản trị​

 1 Vĩnh Bình.png

Đồng chí: Nguyễn Vĩnh Bình
Năm sinh: 01/10/1985
Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Chức vụ: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, Thạc sỹ Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0935.460.999
Mail: binhnv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 bùi Xuan Hường.jpg

 

Đồng chí: Bùi Xuân Hường
Năm sinh: 14/12/1962
Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0913.406.989
Mail: huongbx.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh: 02/2/1989
Quê quán: TP Quãng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Chức vụ: Phụ trách kế toán
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0934790607
Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 11Đinh Hải định copy.jpg

Đồng chí: Đinh Hải Định
Năm sinh: 05/4/1979
Quê quán: Gia Phong -  Gia Viễn - Ninh Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: CN Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979.721.769
Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Trần Văn Bốn copy.jpg

Đồng chí: Trần Văn Bốn
Năm sinh: 19/5/1984
Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Chức vụ: Nhân viên Văn thư
Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Du lịch, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0944.848.086
Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 hai1.jpg

Đồng chí: Phạm Thị Thanh Hải
Năm sinh: 28/11/1977
Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0985.875.767
Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn​​

 11Nguyễn Thị Thuy Thủy.jpg
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy
Năm sinh: 18/8/1986
Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0935.503.719
Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 11Huỳnh Thị Mỹ Duyên.jpg

Đồng chí: Huỳnh Thị Mỹ Quyên
Năm sinh: 10/11/1981
Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam
Chức vụ: Cán sự Văn thư - Lưu trữ
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982.436.617
Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn​​

 11Phạm Hạnh Dung copy.jpg

Đồng chí: Phạm Hạnh Dung
Năm sinh: 01/8/1984
Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Thư viện thông tin
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0973.812.345
Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 11Bùi thị oanh.jpg

 

​Đồng chí: Bùi Thị Oanh
Năm sinh: 05/10/1978
Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0169.694.3679
Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 Ngô Thị Bình.jpg

Đồng chí: Ngô Thị Bình
Năm sinh: 20/10/1976
Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0935.066.979
Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 nguyen 1.jpg

Đồng chí: Lê Trần Thanh Nguyên
Năm sinh: 16/12/1992
Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Luật
Điện thoại: 0917.289.112
Mail: nguyenltt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Trịnh Xuân hai.jpg

Đồng chí: Trịnh Xuân Hai
Năm sinh: 06/6/1975
Quê quán: Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0905.254.404.
Mail: haitx.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Vũ Thái Nam.jpg
 

Đồng chí: Vũ Thái Nam
Năm sinh: 09/9/1980
Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0984.237.777
Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Võ Đình Tuấn.jpg

Đồng chí: Võ Đình Tuấn
Năm sinh: 02/8/1980
Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0905.094.747
Mail: tuanvd.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 Nguyễn Viết Cương.jpg

Đồng chí: Nguyễn Viết Cương
Năm sinh: 25/9/1990
Quê quán: Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại:
Mail: cuongnv.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Phan Công đệ.jpg

Đồng chí: Phan Công Đệ
Năm sinh: 02/01/1978
Quê quán:  Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0978.855.899
Mail: depc.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Quế Văn Khoa.jpg
 

​Đồng chí: Quế Văn Khoa
Năm sinh: 10/7/1984
Quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An
Chức vụ: Nhân viên Điện nước
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0988.004.669
Mail: khoaqv.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 Nguyễn Thị Thương.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thương
Năm sinh: 12/02/1986
Quê quán: Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0165.948.1993
Mail: huongnt.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Hoàng Thị Hảo.jpg

Đồng chí: Hoàng Thị Hảo
Năm sinh: 10/4/1982
Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0935.167.225
Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Hoài.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoài
Năm sinh: 20/02/1981
Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 01659.965.644
Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Trương Thị Thanh.jpg

Đồng chí: Trương Thị Thanh
Năm sinh: 10/11/1983
Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.635.846
Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Bình.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Bình
Năm sinh: 25/10/1984
Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.007.598
Mail: binhnt.ubnd@dakn​​ong.gov.vn​​
 

9. Cổng Thông tin điện tử​​

Đồng chí: Trần Thị Ánh

Năm sinh: 18/9/1983

Quê quán: Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0968.605.777

Mail: anhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 BùI THế TÂN CTTĐT.jpg

Đồng chí:  Bùi Thế Tân
Năm sinh: 1983
Quê quán:  Tây sơn, Bình Định
Chức vụ: Phụ trách Cổng TTĐT
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán-Tin học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0914.412.124
Mail: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 chinh2.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Chinh
Năm sinh: 08/02/1986
Quê quán: Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Báo chí Phát thanh Truyền hình
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0979.015.685
Mail: chinhnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 quang ctt.jpg

Đồng chí: Nguyễn Vinh Quang
Năm sinh: 24/02/1985
Quê quán: Đức hòa, Mộ Đức, Quảng ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Trung cấp CNTT
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0988.179.779
Mail: @daknong.gov.vn
 

 lieu 2.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Liễu
Năm sinh: 08/04/1981
Quê quán: Tịnh kỳ, Sơn Tịnh, Quảng ngãi
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.618.996
Mail: lieuntm.ubnd@daknong.gov.vn
 

 nhan1.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 10/04/1990
Quê quán: Anh Sơn – Nghệ An
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0129.984.9065
Mail: nhanntt.ubnd@daknong.gov.vn
10. Trung tâm Hành chính công
 
  Đồng chí: Ngân Thanh Hải
Năm sinh: 
Quê quán: 
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Tổng hợp
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại: 
Mail: haint.ubnd@daknong.gov.vn​

 11Tăng Định Sáu.jpg

Đồng chí: Tăng Đăng Sáu
Năm sinh: 20/5/1980
Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ: Phó phòng Hành chính - Tổ chức Tổng hợp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân CNTT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794
Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 Đỗ THị DIễM MY TTHCC.jpg

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 4.584